ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
16 มกราคม 2562

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
03/01/2562
1016740
58872

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

ปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการเปิดตลาดใน สปป.ลาว 

 

1.  ไม่สามารถนำสินค้าผ่านแดนเข้าไปจำหน่ายใน สปป.ลาวได้อย่างถูกต้อง (ติดด้วยภาษีภายในสูงมาก) ที่สำคัญค่าใช้จ่ายต่างๆเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวอยาก

 

2. ไม่สามารถหาคู่ค้าที่ตรงกับสินค้าของท่านได้

 

3.  ไม่สามารถเข้าถึงและทำความเข้าใจในรูปแบบชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคใน สปป.ลาวได้

(ข้อนี้มีผลต่อการค้าขายในสปป.ลาวมาก)

 

4. ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับ การเปิดตัวประชาคมอาเซียน AEC ว่าแท้จริงคืออย่างไร

 

5.  ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งออกสินค้า ซึ่งจะเป็นเรื่องเอกสารต่าง ๆ

(ทั้งเอกสารภาษาลาว/ไทย)

 

6.  ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

(ค่าเงินของลาวไม่คงที่)

 

7.  ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกประเภทสินค้าที่จะส่งออก

(ว่าควรจำหน่ายให้ใคร/อย่างไร)

 

8.  ขาดข้อมูลและไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆของ ของ สปป.ลาว

(ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวยาก)

 

9.  ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายใน สปป.ลาว จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิดอุปสรรคทางการลุงทุน

(บางครั้งสินค้าอาจถูกกักหลายๆวันทำให้เสียหาย) 

 

10.  ขาดความเข้าใจถึงกระบวนการของภาครัฐ ที่จะมีการสร้างกฎระเบียบใหม่ซึ่งจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการ

(ปัญหาที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนปรับตัวไม่ทัน) 

<<<<<    >>>>