ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
16 มกราคม 2562

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
03/01/2562
1016661
58871

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 

1.  ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ(หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น)

 

2.  ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าและมีสินค้าเป็นของตนเอง(หรือได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน)

 

3.  ต้องมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณในการทำตลาดตามนโยบายของ Saveway Trading ทั้งไทยและลาว

 

4.  ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความชัดเจนและมุ่งมั่น ที่ต้องการที่จะขยายตลาดในประเทศลาวและเวียดนาม อย่างอย่างแท้จริง

 

5.  ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนถูกต้องกับกรมการค้าและมีการยื่นเสียภาษีกับภาครัฐอย่างถูกต้อง

 

6.  ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่ๆและยอมรับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านได้

 

7.  ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพราะจะเป็นปัจจัยแรกที่จะใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมโครงการและขยายตลาดในประเทศลาว

 

8. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทางด้านการเงินและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการเปิดตลาดใหม่ๆที่สำคัญเป็นตลาดต่างประเทศ

 

9. ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในแง่บวกต่อคู่ค้าและประเทศเพื่อนบ้านทั้งยังสามารถยอมรับถึงการลงทุนที่อาจขาดทุนในระยะเบื้องต้นได้(ซึ้งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ปกติในช่วงการลงทุน 6 เดือนแรก) 

 

<<<<    >>>>