ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994052
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

ใบสมัคร 


                                 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดประตูการค้าผู้ประกอบการไทยสู่ประเทศลาวอย่างยั่งยืน

วันที่สมัคร  ......./......./..........    

ส่วนที่ 1 ผู้สมัครเข้าร่วมงาน

      นาย          นาง          นางสาว ชื่อ.................................................................นามสกุล.........................................................

เลขประจำตัวประชาชน            -                        -                               -              -  

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ....................... หมู่ที่ ................. ซอย .................................ถนน ..............................................................

ตำบล/แขวง ........................................................................... อำเภอ/เขต..................................................................................

จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................................................................

โทรศัพท์ (บ้าน)                     -                                              (ที่ทำงาน)                    -

(มือถือ)                     -                                                            (โทรสาร)               -                   -

E-mail ………………………………………….................……………

ส่วนที่ 2  กรณีผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................................................................

ตั้งปัจจุบัน ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ................................................................. เลขที่ ...................... หมู่ ............ ซอย.......................

ตำบล/แขวง ............................................................ อำเภอ .................................................................... จังหวัด..................

รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………

โทรศัพท์                  - -                                                                          โทรสาร              -

E-mail ………………………………………….......................….  Web-site ……………………………………………….

 

ประเภทกิจการ

(   )  ภาคการผลิต    (   )  ภาคการค้า (ค้าปลีก/ค้าส่ง)    (   )  ภาคบริการ

รูปแบบธุรกิจ  

(   ) เจ้าของคนเดียว   (   )  หุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด   (   )  บริษัทจำกัด    (   )  อื่นๆ.......................

ประเภทสินค้า / ผลิตภัณฑ์/บริการ

....................................................................................................................................................................................................                       

ระดับความสนใจในโครงการ

(   )  สนใจมาก และพร้อมที่จะเริ่มได้ทันที         (   )  สนใจมาก แต่ยังไม่พร้อม เนื่องจาก.......................................................

(   )  สนใจ แต่อยากมีประสบการณ์ก่อน             (   )  ปานกลาง

(   )  ไม่สนใจ                                                         (   )  อื่นๆ

  คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าสนใจจะเข้าร่วม  โครงการเปิดประตูการค้าผู้ประกอบการไทยสู่ประเทศลาวอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะร่วมมือให้ข้อมูล    แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้คำปรึกษาและการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการของข้าพเจ้า

                                                                                         (ลายมือชื่อ)............................................................................... ผู้สมัคร

                                                                                                             (.............................................................................)

                                                                                                                วันที่ ......... เดือน ...................................... พ.ศ. ..............

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

  £ 1. ใบสมัคร                                      £ 5.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)

  £ 2.  สำเนาบัตรประชาชน         &nbs