ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994090
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ 

      1.  สินค้าตัวอย่างจะต้องเตรียมให้ครบตามที่ Saveway Trading  ร้องขอเพื่อใช้ในการทดลองสินค้าทุกประเภท

 

      2.  ค่าจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเสียภาษีในสปป.ลาว จัดวางแผนทำเปเปอร์เรท ผ่านศุลกากรโดยตรง ลดขั้นตอนในกระบวนการชิปปิ้ง (จัดระบบแบบ One Stop Service สามารถทำได้เพียงแห่งเดียว)

 

      3.  ค่าออกใบอนุญาตการทำงาน Work Permit ให้ผู้ประกอบการไทย (จำเป็นต้องมี)

     

      4.  ค่าจดทะเบียนบริษัทใน สปป.ลาว แบบถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการเปิดกิจการเอง)

 

      5.  ค่าจัดสถานที่เปิดร้านจำหน่ายสินค้า จัดสถานที่แสดงสินค้า (ในกรณีผู้ประกอบการต้องการเปิดร้านเองในลาว 

     

      6.  ค่าจัดการส่งเสริมการขาย เช่น การเปิดตัวสินค้า, การจัดอีเว้นท์, การติดป้ายโฆษณาทั้งป้ายใหญ่และป้ายเล็ก, ค่าออกสื่อวิทยุ, ทีวี, เอกสารโบชัวร์, ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับสินค้าและบริการ (ตรงกลุ่มเป้าหมาย)(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการจะต้องชำระเอง)

 

      7.  ค่าติดต่อประสานงานในการเปิดตัวสินค้าตามงานต่างๆที่เข้าร่วมกับ ภาครัฐ ไทย-ลาว (ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการแสดงสินค้าค่าเช่าบูธใน Exhibition Hall ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ชำระในแต่ละรอบของท่าน)

 

      8.  ค่าจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน (กรณีต้องการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าใน สปป.ลาว) (ผู้ประกอบการจะต้องออกค่าจ้างเอง)

 

      9.  ค่าดูแลเอกสารๆ ทั้งหมดในการส่งสินค้า เข้า , ออก (ทุกขั้นตอน) (ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าดำเนินการในแต่ละรอบ)

 

      10.  ค่าจัดสถานที่โชว์สินค้าในห้าง Saveway Lao (ผู้ประกอบการต้องออกค่าตกแต่งมุมสินค้าเอง เช่น    ชั้นวางสินค้า เป็นต้น)

 

      11.  ค่าเดินทางเข้าไปดูงานต่างๆ รวมค่าที่พัก ของผู้ประกอบการใน สปป.ลาว ผู้ประกอบการต้องชำระเอง

     

      12. ค่าดำเนินการด้านบุคคลากรต่างๆทางผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

           

       (หมายเหตุ  การดำเนินการอื่นๆ การออกการแสดงตามงานต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายเอง)

 

              ข้อห้ามโดยเด็ดขาด    ทางเซฟเวย์มีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า คือถ้าผู้ประกอบการปกปิดข้อมูลทางการตลาดในประเทศลาวหรือประเทศที่มีการตกลงทำสัญญากับทางเซฟเวย์ให้ทำการตลาดให้นั้น หากผู้ประกอบการเข้าไปดำเนินการเองโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับคู่ค้าเองโดยไม่ผ่านเซฟเวย์ก็ตาม ทางบริษัทเซฟเวย์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทุกข้อทันที่

                <<<<  >>>>