ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
17 ธันวาคม 2561

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
28/06/2561
994046
58329

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

                เป็นมาตรการช่วยเหลือทางภาษีอากรของรัฐ  เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้สามารถส่งสินค้าไปขายแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดในประเทศได้ในกรณีที่ขายนั้นถือเป็นการส่งออกตามกฎหมาย  ทั้งนี้  การจ่ายเงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติชดเชียค่าเสียภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524


          การชดเชยค่าภาษีอากร  หมายถึง  การที่รัฐจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกในรูปของบัตรภาษี  สำหรับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร  ซึ่งครอบคลุมถึงการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและครอบคลุมถุงการขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่มีสิทธิ์นำสินค้าเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากร  เป็นการทดแทนค่าภาษีอากร  ที่ผู้ผลิตได้เสียในทุกขั้นตอนของการผลิตอันได้แก่  บรรดาภาษีอากรที่มีอยู่ในมูลค่าของวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  เครื่องจัก  เชื้อเพลิง  พลังงานอย่างอื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้า  แต่ไม่รวมถึงภาษีเงินได้  ค่าภาคหลวง  ภาษีอากรที่อาจขอคืนได้ตามกฎหมายอื่นแล้ว  ภาษีอากรส่วนท้องถิ่นและภาษีอากรตามคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรกำหนด  การจ่ายเงินค่าเสียภาษีอากร  ให้พิจารณาจ่ายตามอัตราเงินชดเชยที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าเสียภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ นำเข้า-ส่งออก สินค้าได้ที่
บริษัท เซฟเวย์  เทรดดิ้ง  จำกัด
Tel: 042-449860  E-mail : savewaythai@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.savewaytrading.com