ภาษา : ไทย
 

  เข้าสู่ระบบ

  ติดต่อเรา

  สังคมออนไลน์
ไม่พบข้อมูล

  นาฬิกา
16 มกราคม 2562

  สถิติของเว็บไซต์
25/01/2557
03/01/2562
1016657
58871

  บทความ
ไม่พบข้อมูล

การสร้างความมั่นใจในการลงทุน 

 

      การค้าระหว่างประเทศของ สปป.ลาว  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากเนื่องจาก สปป.ลาว  ยังต้องพึ่งการนำเข้าสินค้าประเภทต่าง ๆ   ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค, สินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับเศรษฐกิจ สปป.ลาว  ที่กำลังขยายตัวในระดับสูง เนื่องจาก สปป.ลาว  ไม่มีโรงงานผลิตเองจึงจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าเพื่อเร่งตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศ

 

 

จากรูปจะเห็นได้ว่า  แหล่งนำเข้าสินค้าที่มากที่สุดใน สปป.ลาว เป็นสินค้าที่ส่งออกจากไทย

 

                สปป.ลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  นับเป็นตลาดการค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่อยากส่งออกสินค้าหลายๆ ประเภท  แต่ด้วยความไม่คุ้ยเคยซึ่งกันและกันทำให้การลงทุนของผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบและมาตรการด้านการค้า  มาตรการด้านภาษีศุลกรกร  ธรรมเนียมในการติดต่อธุรกิจ  แม้ว่าการค้าขายกับ สปป.ลาว  ทำได้สะดวกเพราะภาษาและวัฒนธรรมค่อนข้างคล้ายคลึงกับไทย  แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ควรเตรียมพร้อมรับมือกับข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิ 

 

      ระบบการค้าระหว่างประเทศของสปป.ลาว  ยังไม่เป็นสากล

      มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฏระเบียบบ่อยครั้ง  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

      กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นำเข้า ต้องมีสัดส่วนในการนำเข้าต่อการส่งออกเท่ากับ 60 : 40  ทำให้ผู้ประกอบการบางรายนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง  เนื่องจากไม่สามารถหาสินค้าส่งออกได้ครบตามสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด           

 

                จึงทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถนำสินค้าข้ามแดนไปสู่การวางจำหน่ายสินค้าและจัดวางแผน ทางการตลาดได้  บริษัท เซฟเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด  จึงได้มีแนวคิดในการนำประสบการณ์ในการทำธุรกิจในประเทศลาวมาจัดทำเป็น “โครงการเปิดตลาดการค้าผู้ประกอบการไทยสู่ประเทศลาวอย่างยั่งยืน”  เพื่อทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการที่เคยลงทุนมาแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จและนักลงทุนที่ยังแสวงหาการลงทุนใหม่ ๆ ได้มีโอกาสในการนำสินค้าและบริการข้ามแดนไปจัดจำหน่ายในประเทศลาว  โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  โดยนำเอา

>>>>